Kategorie

Producenci

 

 

Regulamin sklepu internetowego Bucik BHP

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Sklep internetowy Bucik BHP prowadzony jest w ramach Serwisu internetowego www.bucikbhp.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Właścicielem Serwisu jest Przedsiębiorstwo "Bucik" Monika Perz ( nazwa dalej w regulaminie i na sklepie będzie brzmiała "Bucik") ul.  Katowicka 35/5   61-131 Poznań      NIP 7822273710 REGON 301654705

3. Serwis przeznaczony jest dla pełnoletnich Użytkowników sieci Internetowej, chcących zakupić produkt lub usługę za pośrednictwem Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”.

4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).

5. Serwis działa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu na zasadach sprzedaży wysyłkowej. Użytkownik nie ma możliwości osobistego odbioru zakupionego towaru.

§2

1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

2. Użytkownik musi posiadać w Serwisie konto, które umożliwia składanie zamówień.

3. W celu utworzenia konta Użytkownika, należy dokonać nieodpłatnej rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.4. Administrator Serwisu może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu na czas nieoznaczony, w przypadku gdy:

1) Użytkownik narusza prawo i dobre obyczaje;

2) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

3) Użytkownik wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem;

4) Użytkownik wykorzystuje Serwis ze szkodą dla osób trzecich.

5. Administrator dopuszcza chwilowe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn od niego niezależnych lub związanych z pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi.

6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej:....

7. Serwis wykorzystuje pliki Cookies do obserwacji sposobów użytkowania Serwisu przez Użytkowników

Rozdział 2

Korzystanie z Serwisu

§3

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez właściciela Serwisu

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy

b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis

3. Klient ma m. in. prawo do żądania w formie pisemnej uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w Serwisie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Na pisemny wniosek Użytkownika, administrator serwisu usunie konto użytkownika.

5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

§4

1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie, a dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

2. Użytkownik składa zmówienie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.  Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00 rejestrowane będą następnego dnia roboczego.

4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą następnego dnia roboczego.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, administrator prześle bez zbędnej zwłoki wiadomość e-mail, w której:

a. poinformuje Użytkownika, że zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji ze względu na niedostępność towaru. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, administrator niezwłocznie prześle Użytkownikowi stosowną informację z prośbą o podjęcie przez Użytkownika decyzji odnośnie realizacji zamówienia poprzez wybór jednej z opcji: (i) częściowej realizacji zamówienia w zakresie dostępnych towarów i oczekiwania na dostawę aktualnie niedostępnego towaru, (ii) oczekiwania na skompletowanie całego zamówienia albo (iii) anulowania zamówienia w całości lub w części;

b. potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie o przyjęciu przez właściciela Serwisu oferty, o której mowa w ust. 5 i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych towarów; potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji obejmować będzie opis zamawianych towarów, ich ilość, cenę jednostkową i łączną cenę wszystkich zamawianych towarów, koszty dostawy i ewentualne koszty lub opłaty dodatkowe oraz ewentualnie numer rachunku bankowego Właściciela serwisu, na który należy dokonać płatności.

8.  Po zawarciu umowy sprzedaży, Użytkownikowi zostaje przesłane potwierdzenie jej warunków na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika

§5

1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających czasowo albo całkowicie realizację zamówienia, właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wstrzymania takiego zamówienia.

2. Właściciel Serwisu ma prawo wstrzymać zamówienie, co do którego ma zastrzeżenie, w szczególności w kwestii prawdziwości danych osobowych użytkownika.

3. Administrator Serwisu bez zbędnej zwłoki zawiadomi Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości e-mail, o wstrzymania zamówienia oraz przyczynie wstrzymania.

§6

1. Właściciel Serwisu wystawi fakturę VAT na prośbę Użytkownika.

2. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury VAT, jest podanie przez Użytkownika w procesie rejestracji firmy oraz nr NIP podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT.

 

§7

Reklamacje

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Magazyn REBUDACH (BucikBHP), ul. Zwierzchowskiego 5, 61-248 Poznań.

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@bucikbhp.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak numer zamówienia, data sprzedaży, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§8

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia mu produktu..

2. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik obowiązany jest:

a) złożyć we wskazanym w ust. 1 terminie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

b) odesłać towar podlegający zwrotowi na własny koszt wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.

6. Właściciel serwisu zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego w związku z kupnem zamawianych towarów płatności (w tym koszty dostawy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela serwisu, Właściciel serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Właściciel serwisu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§9

1. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu od dnia złożenia zamówienia do dnia wysyłki, o której zostanie poinformowany przez administratora drogą mailową.

2. Użytkownik może wycofać zamówienie w całości do momentu przekazania go do realizacji.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz ust 2 Użytkownik może dokonać poprzez kontakt e-mail z Właścicielem Serwisu.

Rozdział 3

Płatność i dostawa

§10

1. Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu realizowane są w systemie sprzedaży wysyłkowej.

2. Formę płatności oraz termin i metodę dostawy Użytkownik wybiera w trakcie składania zamówienia.

3. Dane adresowe podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji uznawane są jako adres do wysyłki.

4. W przypadku określenia przez Użytkownika innego adresu do wysyłki aniżeli ten o którym mowa w ust. 3, Użytkownik obowiązany jest po złożeniu zamówienia, poinformować za pośrednictwem wiadomości e-mail właściciela Serwisu o właściwym adresie wysyłki.

5. wiadomość e-mail o której mowa w ust. 4 powinna:

1) zawierać informację o numerze zamówienia i nazwie Użytkownika;

2) być wysłana w czasie 12 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia;

3) zawierać pełne dane adresowe na jaki przesyłka ma zostać wysłana.

§11

1. Użytkownik może wybrać 3 formy płatności:

1. płatność za pobraniem – zapłata za towar następuje w chwili odbioru przesyłki. Płatność dokonywana jest, w zależności od wybranej metody dostawy, u listonosza albo kuriera;

2. płatność przelewem tradycyjnym – zapłata dokonywana jest przed realizacją zamówienia poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy właściciela Serwisu wskazany na stronie www.

3. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - zapłata dokonywana jest zaraz po złożeniu zamówienia.

2. Moment rozpoczęcia realizacji zamówienia jest różny dla każdej formy płatności.

3. Dla płatności wskazanej w:

1) ust. 1 pkt 1 rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą przesłania do Użytkownika wiadomości e-mail o której mowa w Rozdziale 2 § 4 ust. 7 lit. b),

2) ust. 1 pkt 2 rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwila zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym właściciela Serwisu, wskazanym w wiadomości e-mail, o której mowa w Rozdziale 2 § 4 ust. 7 lit. b).

3) ust. 1 pkt 3 rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wykonania usługi przez odpowiedni serwis płatniczy.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§12

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a właścicielem Serwisu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratora serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałych na skutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika.

§13

1. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a właścicielem Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.

2. Spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem niebędącym konsumentem a właścicielem Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela Serwisu.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2016